Opis projektu
Celami realizowanego projektu jest nabycie przez jego uczestników/czek umiejętności i kompetencji pozwalających na wykonywanie zawodu trenera/ki, realizowaniu szkoleń oraz wykorzystywaniu metod aktywnych w nauczaniu szkolnym i pozaszkolnym.
W szczególności zależy nam na tym, by osoby biorące udział w projekcie nabyły:

 • umiejętności do wykonywania innego zawodu
 • umiejętności w zakresie szkolenia dorosłych
 • umiejętności trenerskie
 • wiedzy dotyczącej przygotowania i realizowania szkoleń
 • kompetencje w zakresie wykorzystywania metod aktywnych w nauczaniu szkolnym

Co decyduje o byciu dobrym trenerem/rką? To przede wszystkim podejście od nauczania: aktywne angażowanie osób uczących się w proces zdobywania wiedzy, inspirowanie do wykorzystywania rezultatów tego procesu w praktyce osobistej i zawodowej, korzystanie z metod aktywnych.

Uczenie się przez całe życie przestało być nowinką edukacyjną, stało się potrzebą. Zawodowe wyzwania, przed którymi stajemy, sprawiają, że zdobywanie nowych kompetencji i doskonalenie już posiadanych jest nieodłącznym elementem naszego życia zawodowego. potrzebujemy zdobywać nowe kompetencje i doskonalić już posiadane. W procesie zdobywania wiedzy przydatna jest profesjonalna pomoc osób, które sprawią, że będziemy uczyć się efektywnie, skutecznie, koncentrując się na tych umiejętnościach, które rzeczywiście pozwolą nam na lepsze działanie. Takimi osobami są zawodowi trenerzy/rki.

 

Adresaci projektu

Uczestnik/czka Projektu musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • Posiadać zatrudnienie jako nauczyciel/ka na terenie województwa śląskiego
 • Posiadać zameldowanie na terenie województwa śląskiego
 • Z własnej inicjatywy być zainteresowany/a nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W procesie rekrutacji brane będą pod uwagę kryteria dodatkowe:

 • Wielkość miejsca gdzie ma siedzibę szkoła w której pracuje Kandydat/ka na uczestnik/czka Projektu  - preferowane będą osoby pracujące w ośrodkach z miejscowości do 25 tyś mieszkańców.
 • Staż pracy - preferowane będą osoby z max. 5-cioletnim stażem pracy
 • Motywacja do udziału w projekcie

        Przebieg projektu

Projekt podzieliliśmy na dwa etapy. Każdy/a uczestnik/czka SZKOŁY TRENERSKIEJ weźmie udział w każdym z nich.

ETAP PIERWSZY 

 Cykl szkoleń:

1.    Trening umiejętności interpersonalnych i współpracy zespołowej (50h)

2.    Warsztat procesu grupowego i pracy z grupą (25h)

3.    Trening projektowania pracy szkoleniowej (25h)

4.    Warsztat asertywności jako przykład warsztatu uczącego umiejętności psychologiczne (25h)

5.    Mentoring i coaching (25h)

6.    Trening twórczości i twórczego myślenia w pracy trenera (25h)

7.    Trening superwizyjny ( 25h)

 

        ETAP DRUGI

Szkolenia realizowane przez nauczycieli/ki – uczestników/czki projektu.

Każda osoba biorąca udział w projekcie będzie zobowiązana przeprowadzi szkolenie w swoich szkołach macierzystych bądź innych ośrodkach. Za przeprowadzenie szkolenia nauczyciele/lki otrzymają wynagrodzenie.