Najczęściej zadawane pytania

Do kogo skierowany jest projekt?

opublikowane: 24 lut 2011, 01:07 przez Wojciech Sańko

Projekt skierowany jest do nauczycieli/ek, zatrudnionych w publicznej placówce oświatowej tj. Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna, której Organem Prowadzącym jest Jednostka Samorządu Terytorialnego, znajdującej się na terenie woj. śląskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich nauczycieli/ki  bez względu na przedmiot nauczania. Poruszana na szkoleniach tematyka, może być sukcesywnie wykorzystywana w pracy z młodzieżą, jak i w prowadzeniu szkoleń i kursów dla osób dorosłych.

Projekt  „Szkoła trenerska dla nauczycieli z woj. śląskiego”,  dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kiedy i gdzie będą odbywać się szkolenia?

opublikowane: 24 lut 2011, 01:05 przez Wojciech Sańko   [ zaktualizowane 24 lut 2011, 01:06 ]

Cykl szkoleń odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej www.st.ibras.org w zakładce (z lewej strony) HARMONOGRAM SZKOLEŃ.  Szkolenia odbywać się będą w formie kilkudniowych zjazdów, zazwyczaj w dni robocze. Zajęcia będą prowadzone w trybie całodniowym. Zjazdy obejmują okres od kwietnia do grudnia 2011 roku i łącznie składa się na nie 200 godzin szkoleniowych. Wszystkie szkolenia odbywać się będą na terenie woj. śląskiego. Obecnie, jesteśmy w trakcie wyboru ośrodka. Najpóźniej 4 marca 2011r. zostanie ogłoszona informacja nt. wyboru najkorzystniejszej z przesłanych nam ofert.

Kto będzie prowadził szkolenia?

opublikowane: 24 lut 2011, 01:01 przez Wojciech Sańko

Informacja nt. trenerów, którzy będą prowadzić szkolenia w ramach projektu znajduje się na stronie internetowej www.st.ibras.org w zakładce NASI TRENERZY.

Trenerzy to profesjonaliści (psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy), osoby kompetentne i doświadczone w zakresie prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi - w większości trenerzy z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. 

Trenerzy współpracują na stałe ze Stowarzyszeniem „Spójrz Inaczej”, które prowadzi również Ośrodek Szkolenia Nauczycieli "SPÓJRZ INACZEJ" będący niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). 

Czy udział w projekcie jest bezpłatny?

opublikowane: 24 lut 2011, 01:00 przez Wojciech Sańko

Tak, wszystkie działania prowadzone w ramach projektu „Szkoła Trenerska dla nauczycieli z woj. śląskiego” są bezpłatne. Organizator w pełni pokrywa koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń dla uczestników(trenerzy, zakwaterowanie i wyżywienie, materiały szkoleniowe). Nie pokrywa jedynie kosztów dojazdu na szkolenia. Dodatkowo, za przeprowadzone przez uczestników/czki zajęcia warsztatowe dla 20 nauczycieli w 2 etapie projektu, uczestnik otrzyma wynagrodzenie.

Co daje mi udział w projekcie „Szkoła trenerów - śląskie”?

opublikowane: 24 lut 2011, 00:56 przez Wojciech Sańko   [ zaktualizowane 24 lut 2011, 01:00 ]

Uczestnictwo w projekcie pozwala spełnić jeden z wymogów instytucji certyfikujących trenerów jak PTP czy STOP. Jest to pierwszy krok do uzyskania certyfikacji. Wymogi certyfikacji można znaleźć na stronach:

Rekomendacje Trenerskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

PROCEDURY CERTYFIKACYJNE dla trenera, członka STOP

Czy wkład własny wiąże się z jakimiś wydatkami szkoły?

opublikowane: 17 lut 2011, 04:08 przez Wojciech Sańko   [ zaktualizowane 24 lut 2011, 00:48 ]

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Wkład własny, o którym mowa jest konstrukcją formalną związaną z rozliczeniem projektu. 

Z punktu widzenia nauczyciela oraz szkoły nie ma żadnego wkładu finansowego

Po dostarczeniu do nas oświadczenia o stawce wynagrodzenia problem wkładu własnego nie istnieje dla nauczyciela, ani szkoły. 

Wkład własny był istotny przy układaniu harmonogramu szkoleń, z tego powodu większość szkoleń jest przewidziana w dni robocze.

Dla zainteresowanych:

Wkład własny oznacza to, że Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ Prowadzący: Gmina, Starostwo Powiatowe), kierująca pracownika do udziału w projekcie, nie ponosi wydatków na udział pracownika w szkoleniu. 

Zobowiązana jest natomiast do wniesienia wkładu własnego w formie bezgotówkowej - w postaci wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w szkoleniu.

1-6 of 6